Regulamin Internetowego Sklepu Oferującego Rębaki do Drewna - Rebaki24.pl

about.jpg

Pobierz regulamin

Pełny regulamin do druku dostępny jest TUTAJ

Regulamin sklepu Rebaki24.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2. ZAMÓWIENIE I SPRZEDAŻ
§ 3. KOSZTY I PŁATNOŚCI
§ 4. DOSTAWA
§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 6. RĘKOJMIA ZA WADY
§ 7. GWARANCJA
§ 8. REALIZACJA GWARANCJI
§ 9. PRAWA I OBOWIĄZKI GWARANTA
§ 10. WADY NIEOBJĘTĘ GWARANCJĄ
§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
§ 12. ZASTRZEŻENIA
§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Przetwarzanie danych osobowych

1. Klazula informacyjna dla klienta o przetwarzaniu danych osobowych


Polityka ochrony danych osobowych

1. WSTĘP
2. ZAWARTOŚĆ POLITYKI
3. DEFINICJE
4. ZASADY OGÓLNE
5. ORGANIZACJA SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
7. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
8. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
9. OBSŁUGA PRAW JEDNOSTKI I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
10. REALIZOWANIE UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH
11. ŻĄDANIA OSÓB
12. KONTAKTY Z PODMIOTEM DANYCH
13. UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH
14. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE